اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر عزت الله قدم پور

روان شناسی استاد تمام، رشته روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، دانشگاه لرستان

ghadampuor.elu.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر مهرداد امیری

فلسفه عضو هیات علمی گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی- دانشگاه لرستان

mehrdad.amiri86gmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر محمودرضا مرادیان

زبان انگلیسی دانشیار گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان،خرم آباد، لرستان، ایران

moradian.mlu.ac.ir

کارشناس نشریه

دکتر مجتبی سلیمانی دامنه

جغرافیا و برنامه ریزی شهری پژوهشگر دکتری جعرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

mojtaba_solaymani71yahoo.com
09140600680

اعضای هیات تحریریه

دکتر عزت الله قدم پور

روان شناسی استاد تمام، رشته روان شناسی تربیتی، گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، دانشگاه لرستان

ghadampuor.elu.ac.ir

دکتر علی حیدری

ادبیات استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه لرستان

heydari.alu.ac.ir

دکتر عابدین درویش پور

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار، گروه الهیات و معارف اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان

abdindarvishporyahoo.com

دکتر محمد محمدرضایی

فلسفه استاد، گروه فلسفه دین، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

mmrezaiut.ac.ir

دکتر تیمور مالمیر

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان، ایران

t.malmiruok.ac.ir

دکتر کیومرث بشلیده

روان شناسی استاد گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

k.beshlidehscu.ac.ir

دکتر حسین کلباسی اشتری

فلسفه استاد فلسفه، دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجه،دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

hkalbasiatu.ac.ir

دکتر ابوالقاسم یعقوبی

روان شناسی استاد، گروه روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا

yaghoobibasu.ac.ir

دکتر مهدی دهباشی

حکمت متعالیه استاد فلسفه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ارصفهان، اصفهان، ایران

dr.mahdidehbashigmail.com

دکتر علی نظری

زبان و ادبیات عرب استاد زبان و ادبیات عرب، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، خرم آباد، ایران

nazari.alu.ac.ir

دکتر اصغر منتظرالقائم

تاریخ اسلام استاد گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان

montazerltr.ui.ac.ir

دکتر سید علی قاسم زاده

زبان و ادبیات فارسی استاد زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

s.a.ghasemzadehhum.ikiu.ac.ir

دکتر حسین غضنفرپور

جغرافیا استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه کرمان، کرمان، ایران

ma1380uk.ac.ir